THEY WORK FOR US

พรรคชาติพัฒนา

Chartpattana Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

03.10.2007 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 4 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
50%
บัญชีรายชื่อ
50%
50%
แบ่งเขต
50%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
25%
39-54 ปี
25%
75%
55-73 ปี
75%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
50%
ปริญญาตรี
50%
50%
ปริญญาโท
50%
การเมือง
เอกชน
50%
การเมือง
50%
50%
เอกชน
50%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
75%
11-100 ล้านบาท
75%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
25%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
25%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

75% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

75% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

75% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (2)
  • แบ่งเขต (2)
นาย ดล เหตระกูล
นาย ดล เหตระกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคชาติพัฒนา
นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ
นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคชาติพัฒนา
นาย วัชรพล โตมรศักดิ์
นาย วัชรพล โตมรศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา
นาย สมัคร ป้องวงษ์
นาย สมัคร ป้องวงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 พรรคชาติพัฒนา