THEY WORK FOR US

พรรคพลเมืองไทย

Ponlamuang Thai Party

About

Official Link

Facebook

In Office

10.08.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
หญิง
100%
หญิง
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
100%
39-54 ปี
100%
0%
55-73 ปี
0%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาโท
100%
ปริญญาโท
100%
การเมือง
100%
การเมือง
100%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
100%
0-10 ล้านบาท
100%
0%
11-100 ล้านบาท
0%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (1)
  • แบ่งเขต (0)
นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลเมืองไทย