THEY WORK FOR US

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

Action Coalition for Thailand Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

26.10.2118 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
80%
บัญชีรายชื่อ
80%
20%
แบ่งเขต
20%
ชาย
หญิง
40%
ชาย
40%
60%
หญิง
60%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
40%
25-38 ปี
40%
20%
39-54 ปี
20%
40%
55-73 ปี
40%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาโท
100%
ปริญญาโท
100%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
40%
การเมือง
40%
40%
เอกชน
40%
20%
การศึกษา
20%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
60%
11-100 ล้านบาท
60%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
40%
ไม่พบข้อมูล
40%

การลงมติล่าสุดของพรรค

40% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (4)
  • แบ่งเขต (1)
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
นางสาว จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว สุเนตตา แซ่โก๊ะ
นางสาว สุเนตตา แซ่โก๊ะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นาย สุพล จุลใส
นาย สุพล จุลใส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 3 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรครวมพลังประชาชาติไทย