THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2022

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 253 คน/476 คน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 223
พลังประชารัฐ
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย