THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2022

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 268 คน/475 คน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 207
เพื่อไทย
นาย กิตติ สมทรัพย์
นาย กิตติ สมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 พรรคเพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ