THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2022

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 269 คน/476 คน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 181
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 207
เพื่อไทย
นาย กิตติ สมทรัพย์
นาย กิตติ สมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 พรรคเพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาชาติ
พลังประชารัฐ