THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2022

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 267 คน/476 คน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 80
ไม่เห็นด้วย 185
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 209
เพื่อไทย
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย