THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.09.2.2022

แก้ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 379 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์