THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.08.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... (วาระ 1)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 402 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย