THEY WORK FOR US
เจือ ราชสีห์

null เจือ ราชสีห์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (29 ส.ค. 2565 - 20 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29


เพศ ชาย อายุ 64 ปี การศึกษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก