THEY WORK FOR US

ใครคือผู้แทนของเรา

ค้นหา ตรวจสอบ โปร่งใส

ค้นประวัติบุคคล

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู

ดูภาพรวมพรรคการเมือง

ใครอยู่ทีมไหน เห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ลองดูภาพรวมของแต่กลุ่ม

สรุปการลงคะแนนเสียง

ใครหนุน ใครค้าน ดูการโหวตครั้งสำคัญในสภา พร้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา

สัดส่วนผู้แทนของเรา พวกเขาเป็นใครบ้าง

0.00% ของผู้แทนทั้งหมด

สรุปผลการลงมติล่าสุด

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
7.7.2022

31% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
7.7.2022

31% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 181
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
7.7.2022

31% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เนื่องจากผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ยื่นคำขอ และการให้กู้ยืมเงินตาม พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 181
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
7.7.2022

30% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 80
ไม่เห็นด้วย 185
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
7.7.2022

52% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)

ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล หลังจากถูกส่งไปให้ ครม. พิจารณาศึกษาอยู่หลายวัน (https://theyworkforus.wevis.info/votelog/82) ก็ได้กลับเข้าสู่สภา โดยมีการอภิปรายรวมกับร่าง พ.ร.บ. ที่มีประเด็นร่วมกันอีก 3 ฉบับ ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา อ่านเปรียบเทียบได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/6169

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม
15.6.2022
ดูทั้งหมด

สำรวจตามชนิดและสังกัดผู้แทน

คณะรัฐมนตรี

35 คน

สมาชิกวุฒิสภา

250 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคร่วมรัฐบาล (245 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (243 คน)

ดู ส.ส. ทั้งหมด