THEY WORK FOR US

ใครคือผู้แทนของเรา

ค้นหา ตรวจสอบ โปร่งใส

ค้นประวัติบุคคล

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู

ดูภาพรวมพรรคการเมือง

ใครอยู่ทีมไหน เห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ลองดูภาพรวมของแต่กลุ่ม

สรุปการลงคะแนนเสียง

ใครหนุน ใครค้าน ดูการโหวตครั้งสำคัญในสภา พร้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา

สัดส่วนผู้แทนของเรา พวกเขาเป็นใครบ้าง

0.00%ของผู้แทนทั้งหมด

สรุปผลการลงมติล่าสุด

51% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล เพื่อปลดล็อคให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือประชาชนมีโอกาสในการนำผลผลิตท้องที่มาผลิตเป็นสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ เพื่อดื่มเองหรือจำหน่ายได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายจำกัดในเรื่องการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนแรงงาน การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ซึ่งต้องใช้ทุนมหาศาล

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 196
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 3
9.2.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล เพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลต่อการจำกัดเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และไม่ถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการ โดยร่างที่เสนอมีสาระสำคัญเพื่อให้การออกข้อกำหนด หรือกติกาที่บังคับใช้ ต้องถูกตรวจสอบและมีการจำกัดระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 227
ไม่เห็นด้วย 158
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

63% เห็นด้วย

แก้ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของประเทส และเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานในอำนาจหน้าที่ของ ธปท. เสนอต่อรัฐสภา เพื่อให้สภาซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนได้มีโอกาสรับรู้รับทราบ และเสนอแนะ ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 238
ไม่เห็นด้วย 140
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

63% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (โหวตให้ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ)

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยมุ่งเน้นแก้กฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสมรส เพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวแก่บุคคลทุกเพศ โดยไม่นำเหตุแห่งเพศสภาพหรือเพศวิถีมาเป็นข้อจำกัดในการจดทะเบียนสมรสเหมือนกฎหมายปัจจุบันที่ยังจำกัดว่า การสมรสจะทำได้เฉพาะกรณีทั้งสองฝ่ายเป็น ‘ชายและหญิง’

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 219
ไม่เห็นด้วย 118
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 1
9.2.2022

39% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย

โครงการขุดคลองขนาดใหญ่ ตัดแบ่งแผ่นดินภาคใต้ เชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อเป็นช่องทางสัญจรทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก เบื้องต้นคาดว่าจะผ่าน 5 จังหวัด คือกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ยาว 135 กม. โดยถูกโหวตคว่ำ เนื่องจากเป็นการลงทุนถึง 2 ล้านล้านบาท ควรศึกษาอย่างจริงจัง รายงาน มีการชี้นำมากเกินไปและไม่เป็นกลาง ยังไม่มีรายละเอียดมากเพียงพอ

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 111
ไม่เห็นด้วย 127
งดออกเสียง 48
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับขี่ฝ่ายฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการจราจรทางบก และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคับใช้มานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนน

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 252
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022
ดูทั้งหมด

สำรวจตามชนิดและสังกัดผู้แทน

คณะรัฐมนตรี

35 คน

สมาชิกวุฒิสภา

250 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคร่วมรัฐบาล (242 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (242 คน)

ดู ส.ส. ทั้งหมด