เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.8.2019

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)

พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 460 คน/460 คน
เห็นด้วย 458
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 กำหนดให้มีเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่เป็นเครื่องหมายในส่วนพระองค์ และมีการสร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นพระราชทานเป็นประเพณีมาทุกรัชกาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับรัชกาลปัจจุบัน เพื่อพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4149

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (458)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)