เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.11.2019

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 394 คน/394 คน
เห็นด้วย 392
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
อนาคตใหม่
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก สืบเนื่องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่การเกษตรจำนวนเกือบ 70,000,000 ไร่ แต่มีพื้นที่ชลประทานน้อยที่สุดเพียง 8.06 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.53 ของพื้นที่การเกษตร ทำให้พื้นที่อีก 60 ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร ทำให้ขาดความมั่นคงในเรื่องน้ำ ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบปัญหาน้ำท่วม และในฤดูแล้งต้องประสานงานการผลิตและน้ำเป็นประจำเกือบทุกปี ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างต่ำกว่าทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ จึงได้รับความเดือดร้อน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4169

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (392)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)