เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.6.2021

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 706 คน/706 คน
เห็นด้วย 457
ไม่เห็นด้วย 82
งดออกเสียง 167
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้�างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างที่นำเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 1) เพิ่มมาตรา 76/1 และ 76/2 แนวนโยบายแห่งรัฐ ให้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม มีหน้าที่ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจการใดที่ไม่ได้บัญญํติห้ามไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมทำได้ 2) เขียนมาตรา 250 ใหม่ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจของตนเองโดยเฉพาะ และให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นภายในสามปี 3) เขียนมาตรา 251 ใหม่ ให้รัฐส่วนกลางกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็น ไม่กระทบถึงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดทำมาตรฐานกลางสำหรับการกำกับดูแลขึ้น 4) เขียนมาตรา 252 ใหม่ จากเดิมที่กำหนดเพียงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง หรือวิธีอื่น เป็นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรรงร หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทัองถิ่น ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และห้ามผู้บริหารท้องถิ่นเป็นข้าราชการที่มีผลประโยชน์ขัดกัน 5) เขียนมาตรา 254 ใหม่ ให้การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เขียนรับรองสิทธิของประชาชนที่จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อีกต่อไป

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4325

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (457)

ไม่เห็นด้วย (82)

งดออกเสียง (167)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้