เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2021

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 262 คน/483 คน
เห็นด้วย 256
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 221
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
เพื่อชาติ
สร้างอนาคตไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อำนาจกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสำเนาเอกสาร การลดจำนวนผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัท การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ การกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน และการรวมบริษัท เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยจำเป็นแก่ประชาชน เป็นอุปสรรคต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัดไว้สามคน การไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน จึงต้องแก้ไขเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4328

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (256)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (4)