เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2021

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 306 คน/483 คน
เห็นด้วย 303
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 177
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิ�ใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
รวมพลัง
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาชาติ
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2466 เนื่องจากกฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับการประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยและขยายระยะเวลาการคุ้มครองพยาน เพิ่มเติมมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคุ้มครองพยานและกำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน และเพิ่มหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน เพื่อให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4328

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (303)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)