เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2021

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 277 คน/483 คน
เห็นด้วย 256
ไม่เห็นด้วย 18
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 206
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
เพื่อชาติ
เพื่อไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อชาติ
สร้างอนาคตไทย

เนื้อหา

หลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ปี 2564 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทำให้พืชกระท่อมถูกถอดออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยให้การเพาะปลูก การบริโภค การจำหน่าย สามารถกระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่เพื่อการกำกับดูแลสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้มีการบริโภคมากเกินไปอาจจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะอย่างร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม (ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม) ขึ้นมา

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4328

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (256)

ไม่เห็นด้วย (18)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (1)