เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร21.8.2021

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 451 คน/482 คน
เห็นด้วย 257
ไม่เห็นด้วย 189
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 31
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
รวมแผ่นดิน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ชาติไทยพัฒนา

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 มีการตั้งวงเงินไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 1.85 แสนล้านบาท เป็นการจัดงบแบบขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยบหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง (571,047 ล้านบาท), กระทรวงศึกษาธิการ (332,398 ล้านบาท), กระทรวงมหาดไทย (316,527 ล้านบาท), กระทรวงการคลัง (273,941 ล้านบาท) และกระทรวงกลาโหม (203,282 ล้านบาท)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4333

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (257)

ไม่เห็นด้วย (189)

ไม่ลงคะแนน (1)