เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.8.2021

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 476 คน/732 คน
เห็นด้วย 473
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 256
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด มีสาระสำคัญคือการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น อำนาจในการตรวจค้นเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ อำนาจในการตรวจค้นบุคคลหรือพาหนะ และยังมีอำนาจในการสอบสวน ออกหมายเรียก อำนาจจับกุม ตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4334

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (473)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (3)