เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.8.2021

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน/732 คน
เห็นด้วย 467
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 263
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
�เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียว อาทิ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ร.บ.ป้องกันการใช้สารระเหย เป็นต้น และยังมีการรวมคณะกรรมการต่างๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาเสพติดไว้ในกฎหมายฉบับเดี่ยวกัน โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก

ทั้งนี้ ยังเปิดช่องให้นำยาเสพติดไปใช้ในทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และเศรษฐกิจได้ เช่น ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองยาเสพติดบางประเภทเพื่อประโยชนืในทางการแพทย์ และให้ ป.ป.ส. มีอำนาจในการทดลอดเพาะปลูก หรือ ทดสอบยาเสพติด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนแนวทางการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยมุ่งเน้นปราบปรามผู้ค้าหรือขบวนการค้ายาเสพติด แต่มองผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการบำบัดแทนการใช้โทษทางอาญา หรือการจับขังคุก

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4334

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (467)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้