เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร04.9.2021

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ก.ย. 64)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 475 คน/475 คน
เห็นด้วย 208
ไม่เห็นด้วย 264
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย

เนื้อหา

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด - 19 ล้มเหลว ทั้งการควบคุมโรคและวัคซีน ใช้กำลังปราบปรามม็อบเกินกว่าเหตุ อีกทั้งยังปล่อยให้รัฐมนตรีทุจริตต่อหน้าที่ นอกจากนี้การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่อเนื่องและไม่จำเป็น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4338

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (208)

ไม่เห็นด้วย (264)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้