เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.9.2021

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 276 คน/480 คน
เห็นด้วย 271
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 5
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 204
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
ครูไทยเพื่อประชาชน
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต มีสาระสำคัญคือ การให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้ยืมหรือ ผู้ลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุน ทั้งในรูปแบบ peer to peer lending (P2P) (สินเช่ือออนไลน์ระหว่างบุคคล รูปแบบใหม่) และ debt crowdfunding (การระดมทุนเพ่ือธุรกิจ SME) เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตและสามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชร์นการวิเคราะห์สินเชื่อแทนผู้จะให้สินเชื่อ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4339

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (271)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้