เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.9.2021

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 284 คน/284 คน
เห็นด้วย 281
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อชาติ

เนื้อหา

หลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ปี 2564 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทำให้พืชกระท่อมถูกถอดออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยให้การเพาะปลูก การบริโภค การจำหน่าย สามารถกระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่เพื่อการกำกับดูแลสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้มีการบริโภคมากเกินไปอาจจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะอย่างร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม (ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม) ขึ้นมา

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4339

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (281)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)