เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร10.11.2021

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 290 คน/290 คน
เห็นด้วย 277
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ก้าวไกล
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เปล��ี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
เพื่อไทย
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

เพราะการคุ้มครองพยานในคดีอาญา เป็นกระบวนการที่สนับสนุนงานยุติธรรม โดนพยานบุคคลมีความสำคัญต่อการหาคนผิดมาลงโทษ เพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นตามสมควรจากรัฐ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4349

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (277)

ไม่ลงคะแนน (1)