เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร10.11.2021

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 298 คน/475 คน
เห็นด้วย 292
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 5
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 177
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติไทย
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีสาระสำคัญ คือ การจัดตั้งศาลแรงงานเป็นศาลชำนัญพิเศษ โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งในการพิจารณาคดีจะประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 ฝ่าย คือ ผู้พิพากษาโดยอาชีพ (ข้าราชการตุลาการ) ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละเท่าๆกัน ร่วมเป็นองค์คณะการพิจารณาพิพากษาคดี โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับ มาตรา 190 รัฐธรรมนูญฯ 2560 และกำหนดให้การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสองและเพิ่มมาตรา 15/1)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4349

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (292)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)