เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร10.11.2021

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 293 คน/475 คน
เห็นด้วย 290
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 182
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติไทย
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งศาลแรงงานเป็นศาลชำนัญพิเศษ โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งในการพิจารณาคดีจะประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 ฝ่าย คือ ผู้พิพากษาโดยอาชีพ (ข้าราชการตุลาการ) ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละเท่าๆกัน ร่วมเป็นองค์คณะการพิจารณาพิพากษาคดี โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับ มาตรา 190 รัฐธรรมนูญฯ 2560 และกำหนดให้การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสองและเพิ่มมาตรา 15/1)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4349

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (290)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)