เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร10.11.2021

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 308 คน/475 คน
เห็นด้วย 306
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 167
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

"ตามที่มีการประกาศใช้ พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.2554 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ไปแล้ว แต่ปัจจุบันปรากว่ายังมีกฎหมายบางฉบับที่ไม่มีความจำเป็นและไม่มีการบังคับใช้อยู่ หรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นเป็นการเพิ่มเติม จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1. พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479 2. พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินงานการธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พุทธศักราช 2483 3. พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484 4. พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488 5. พ.ร.บ.กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 6. พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 7. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4349

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (306)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้