เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร17.11.2021

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 285 คน/285 คน
เห็นด้วย 283
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.อาหาร เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เนื่องจากกฎหมายฉบับเก่าเป็นข้อจำกัดในการควบคุมความปลอดภัยอาหารและการโฆษณาอาหาร จึงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมอาหาร โดยกำหนดควบคุมอาหารตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อผู้บริโภค และหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารและวิธีการ เงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร และกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารเพื่อให้กลไกการพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งแก้ไขบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4353

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (283)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)