เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา17.11.2021

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 620 คน/620 คน
เห็นด้วย 212
ไม่เห็นด้วย 403
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
ประชาชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่ม Re-Solution มีสาระสำคัญ คือ การเสนอให้ “ยกเลิกวุฒิสภา” เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ “สภาเดี่ยว” ที่เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. การยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศของ คสช. การ “รื้อ” ที่มาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบกลไกใหม่ที่หวังจะป้องกันไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นได้อีก

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4352

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (212)

ไม่เห็นด้วย (403)

งดออกเสียง (5)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้