เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร24.11.2021

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 320 คน/475 คน
เห็นด้วย 319
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 155
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง) มีหลักการสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โดยเพิ่มนิยามคำว่า "กระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง" (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4) และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีอัตราขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง (ร่างมาตรา 4 เพิ่มมาตรา 6 (12/1) (12/2)) และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องสำอาง และกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าขึ้นบัญญีและค่าใช้จายที่จะจัดเก็บและหลักเกณฑ์ในการรับเงินและจ่ายเงินดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21 และเพิ่มมาตรา 21/1 มาตรา 21/2 และมาตรา 21/3) และการกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับประกาศที่ออกตาม คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้นำมาใช้แก่กระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.นี้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4356

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (319)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้