เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร24.11.2021

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 295 คน/475 คน
เห็นด้วย 291
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 180
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล��้า
เพื่อชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติไทย
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามที่ มาตรา 77 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 บัญญัติให้ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ประกอบกับ พ.ร.บ.ฉบับปี 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี จึงแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดใหเบริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสาร การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4356

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (291)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (1)