เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.12.2021

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 315 คน/475 คน
เห็นด้วย 312
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 160
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่��อชาติ
ไทยสร้างไทย
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย เป็นแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย เกี่ยวกับเรื่องการทิ้งขยะในทะเล เนื่องจากไทยมีนโยบายเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสำหรับป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะจากเรือหรือแท่นที่เป็นสิ่งก่อสร้างในทะเลที่ติดอยู่กับเรือ หรือที่ลอยน้ำได้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่อนุสัญญากำหนด และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 เกี่ยวกับการป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุม จึงต้องแก้ไขกฎหมายเดิม โดยเพิ่มมาตรการตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4361

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (312)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (1)