เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.12.2021

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 320 คน/475 คน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 235
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 155
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชา�ติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ มีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกมาตรา 45 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่บัญญัติให้ ครม.มีอำนาจจ่ายเงินทุนสำรองจ่ายจำนวน 50,000 ล้านบาท จากคลังเพื่อนำไปใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 141

เนื่องจากหลักการทางกฎหมายมาตรา 141 กำหนดว่า การนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ ต้องเสนอสภาผู้แทนราษฎร และหากมีการตั้งเงินทุนสำรองจ่ายเพิ่มอีก เป็นเสมือนการเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้งายๆ โดยไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชน จึงควรให้สภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในการนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ และที่ผ่านมาในรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4361

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (62)

ไม่เห็นด้วย (235)

งดออกเสียง (23)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้