เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.12.2021

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 322 คน/475 คน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 235
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 153
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
พลังปร��ะชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ มาจากการเข้าชื่อเสนอโดย พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,808 คน เนื่องจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่มีหลักการในการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ด้วยกัน (ผลการลงมติวาระที่ 1 ทีประชุมมีมติไม่รับหลักการ)

มีการเสนอแก้ไขนิยามชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกสมทบ หมายถึง สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปประสงค์จะร่วมกันดำเนินกิจการ และสมาชิกสมทบ ให้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแต่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลธรรมดาซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ สนับสนุนและสร้างเสถียรภาพระบบสหกรณ์และดำรงเงินกองทุนอื่นๆ ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ สามารถตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้ เพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมเป็นกรรมการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินการในสหกรณ์นั้น ๆ เพิ่มเติมประเภทสหกรณ์ ลักษณะ วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินกิจการสหกรณ์แต่ละประเภท เพิ่มเติมการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และอำนาจกระทำการของชุมนุมสหกรณ์ระดับต่างๆ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4361

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (86)

ไม่เห็นด้วย (235)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้