เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.12.2021

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน/400 คน
เห็นด้วย 162
ไม่เห็นด้วย 234
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
พลั��งประชารัฐ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

หลังจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คสช. โดยพลเอกประยุทธ์ ได้อ้างใช้อำนาจพิเศษจากมาตรา 44 แม้จะหมดสถานะคำสั่ง ประกาศต่างๆยังได้รับรองโดยมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไข และหลายฉบับมีเนื้อหาจำกัดสิทธิประชาชน กระทบสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน ละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4363

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (162)

ไม่เห็นด้วย (234)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (1)