เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.12.2021

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 392 คน/392 คน
เห็นด้วย 157
ไม่เห็นด้วย 229
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

คล้ายกับร่างของประชาชน โดยส.ส. พรรคอนาคตใหม่เสนอ โดยมองว่าหลังจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คสช. โดยพลเอกประยุทธ์ ได้อ้างใช้อำนาจพิเศษจากมาตรา 44 แม้จะหมดสถานะคำสั่ง ประกาศต่างๆยังได้รับรองโดยมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไข และหลายฉบับมีเนื้อหาจำกัดสิทธิประชาชน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4363

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (157)

ไม่เห็นด้วย (229)

งดออกเสียง (4)

ไม่ลงคะแนน (2)