เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.12.2021

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 331 คน/476 คน
เห็นด้วย 328
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 145
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชน
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พ.ศ.2484 โดยเสนอให้ยกเลิก มาตรา 9 และมาตรา 10 ซึ่งวางหลักการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ โดยมีหลักสำคัญว่า กรณีที่ผู้ชายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นที่สอง คือ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) ขึ้นไป เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเสียชีวิตลง บุตรชายคนโตสามารถเลื่อนขึ้นมารับสืบตระกูลเครื่องราชได้โดยอัตโนมัติ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4369

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (328)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)