เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.12.2021

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 344 คน/476 คน
เห็นด้วย 342
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 132
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจให��ม่
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งศาลแรงงานเป็นศาลชำนัญพิเศษ โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งในการพิจารณาคดีจะประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 ฝ่าย คือ ผู้พิพากษาโดยอาชีพ (ข้าราชการตุลาการ) ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละเท่าๆกัน ร่วมเป็นองค์คณะการพิจารณาพิพากษาคดี โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับ มาตรา 190 รัฐธรรมนูญฯ 2560 และกำหนดให้การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสองและเพิ่มมาตรา 15/1)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4369

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (342)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)