เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.12.2021

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 310 คน/476 คน
เห็นด้วย 306
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 166
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 บัญญัติหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาหรือตุลาการ และการให้พ้นจากตำแหน่งไว้ว่า "พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุตามวาระหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฎ และไม่ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้พิพากษาออกจากตำแหน่งตามที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 2550 ทำให้บทบัญญัติของ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ 2560 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง การำนความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ และยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งกรณีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนข้าราชการตุลาการออกจากตำแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4369

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (306)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)