เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.12.2021

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 326 คน/476 คน
เห็นด้วย 323
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 150
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เสร�ีรวมไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2534 มีการตรา พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญ เช่น การยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก การปฏิบัติต่อเด็กด้วยมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน การตรวจสอบการจับกุม การใช้มาตรการแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรการแทนการพิพากษาคดีและการพิจารณาพิพากาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบ โดยการตรา พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีวิธีพิจารณาคดีพิเศษแตกต่างจากศาลยุติธรรมทั่วไป กล่าวคือ เป็นศาลชำนัญพิเศษ โดยคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลคือ คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด และในการพิจารณาพิพากษาคดี จะมีผู้พิพากษา 2 ประเภท คือ ผู้พิพากษาโดยอาชีพ (ข้าราชการตุลาการ) และผู้พิพากษาสมทบ (ผู้พิพากษาสมทบคือ บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษ ให้เป็นองค์คณะร่วมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในการพิจารณาคดี) ซึ่งองค์คณะในการพิจารณาคดี ประกอบด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คน ซึ่งผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี ร่างฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบตรัวให้สอดคล้องกับมาตรา 190 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4369

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (323)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)