เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร11.1.2020

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 450 คน/450 คน
เห็นด้วย 253
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 196
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
อนาคตใหม่
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 มีวงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ร่างดังกล่าว มีทั้งสิ้น 55 มาตรา โดยสภาได้ทำการปรับลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆ รวมกว่า 16,231 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ และองค์กรอิสระแทน ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการอภิปรายมากที่สุดคือ งบประมาณในสัดส่วนรายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ที่กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณฯ ปรับลดมากที่สุดกว่า 1,518 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4180

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (253)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (196)

ไม่ลงคะแนน (1)