เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร19.1.2022

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 313 คน/473 คน
เห็นด้วย 311
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 160
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไ��กล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพ�ื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
เพื่อชาติ
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น มีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นจำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ.2479 พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2501 พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินงานการธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.2483 พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พ.ศ.2484 พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ.2488 พ.ร.บ.กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491 พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4371

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (311)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)