เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร26.1.2022

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 301 คน/474 คน
เห็นด้วย 296
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 173
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาชาติ
รวมพลัง
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารั��ฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
รวมพลัง
ชาติไทยพัฒนา
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามที่ มาตรา 77 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 บัญญัติให้ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ประกอบกับ พ.ร.บ.ฉบับปี 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี จึงแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดใหเบริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสาร การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4374

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (296)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (3)