เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร26.1.2022

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน/350 คน
เห็นด้วย 347
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

มองว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อำนวยในปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4374

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (347)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)