เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร02.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 297 คน/297 คน
เห็นด้วย 263
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนำงานไปทำที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4376

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (263)

ไม่เห็นด้วย (31)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)