เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร02.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 292 คน/292 คน
เห็นด้วย 289
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ

เนื้อหา

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับขี่ฝ่ายฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการจราจรทางบก และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคับใช้มานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4376

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (289)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)