เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร02.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 287 คน/287 คน
เห็นด้วย 278
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 7
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยกำหนดมาตรการสำหรับผู้กระทำความผิดที่เสี่ยงต่อการทำผิดซ้ำ หรือนักโทษที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิดซ้ำ เช่น การฟื้นฟูโดยมาตรการการแพทย์ เช่น สามารถให้ยากดฮอร์โมนเพศชาย(ฉีดให้ฝ่อ) หรือ การเฝ้าระวังโดยใช้อุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) หรือ มาตรการคุมขัง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4376

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (278)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (1)