เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร16.1.2020

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 355 คน/355 คน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 343
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
รวมแผ่นดิน
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
อนาคตใหม่
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รวมพลัง
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย

เนื้อหา

ญัตติตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว สืบเนื่องมาจากการที่ประชากรจำนวนไม่น้อยของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่กลับมีฐานะยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด อีกทั้งการบริหารจัดการข้าวในอดีตเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้าวได้อย่างมีระบบและครบวงจร จนเกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ จึงมีญัตติขอเสนอให้ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4182

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (10)

ไม่เห็นด้วย (343)

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)