เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน/350 คน
เห็นด้วย 219
ไม่เห็นด้วย 118
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ก้าวไกล
รวมพลัง
เพื่อไ��ทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ประชาธิปัตย์
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยมุ่งเน้นแก้กฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสมรส เพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวแก่บุคคลทุกเพศ โดยไม่นำเหตุแห่งเพศสภาพหรือเพศวิถีมาเป็นข้อจำกัดในการจดทะเบียนสมรสเหมือนกฎหมายปัจจุบันที่ยังจำกัดว่า การสมรสจะทำได้เฉพาะกรณีทั้งสองฝ่ายเป็น ‘ชายและหญิง’

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4379

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (219)

ไม่เห็นด้วย (118)

ไม่ลงคะแนน (1)