เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 380 คน/380 คน
เห็นด้วย 239
ไม่เห็นด้วย 140
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์
ไทยสร้างไทย
เพื่อไทย

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของประเทส และเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานในอำนาจหน้าที่ของ ธปท. เสนอต่อรัฐสภา เพื่อให้สภาซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนได้มีโอกาสรับรู้รับทราบ และเสนอแนะ ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4379

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (239)

ไม่เห็นด้วย (140)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้